Redaktör


Antologi

Under 2017 och 2018 har jag och forskaren Janne Bromseth, som redaktörer, arbetat med de texter som ska ingå i den kommande antologin “Normkritisk pedagogik – perspektiv, utmaningar och möjligheter” som ska ges ut av Studentlitteratur i januari 2019. Boken är en fristående uppföljare på den bok jag och Janne medverkade i 2010, som etablerade begreppet normkritisk pedagogik: Normkritisk pedagogik – makt, lärande och strategier för förändring. Just görs de sista korrigeringarna i manuset.

Boken syfte är att diskutera, problematisera och utveckla idéerna om den normkritiska pedagogiken i Sverige men också ge olika inblickar och exempel från verksamma lärares arbete med att söka tillämpa denna pedagogiska ansats i praktiken.

Antologin har fyra delar: Möten med teorin, möten med pedagoger, möten med barn/elever och möten med kollegium. De olika temana har skapats för ökad tillgänglighet och överblick, men de olika texterna talar för sig själva, utifrån sina specifika utblickar och fokusområden. Detta menar vi bidrar till att skapa en komplex och mer diversifierad bild av normkritisk pedagogik idag. Det finns både kopplingar och motsägelser mellan de olika delarna och det är bra,  det är något som ju är signifikant för den normkritiska pedagogikens prövande och omprövande av idéer.

Denna antologi är således en beskrivning av var författarna av antologin befinner sig just nu i sitt tänkande kring denna pedagogiska ansats. Boken gör inte anspråk på att presentera några nya ”teorier” eller ”svar” när det gäller normkritisk pedagogik. Vår förhoppning är istället att de sätt att se på normkritisk pedagogik som presenteras kommer att möta läsarens kanske ytterligare andra perspektiv och därmed ge upphov till nya synsätt gällande normkritisk pedagogik.

Antologins målgrupp är främst studenter inom olika pedagogiska utbildningar men även personer som är intresserade att diskutera, fundera över och utveckla den normkritiska pedagogikens idéer och tillämpning.

 

 

Mina tjänster

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.