Kreativ pedagogik

Kreativ pedagogik är mitt samlingsnamn för de olika kreativa arbetsmetoder och förhållningssätt som kan användas vid utbildning och processledning. Kreativ pedagogik kombinerar upplevelser, känslor, reflektioner och faktakunskaper på ett sätt som leder till fördjupat lärande och ökad inkludering. Och så blir det roligare, och då lär vi ännu mer.

Vad är kreativitet?
Kreativitet handlar för mig mycket om improvisation. När vi improviserar så tränar vi på att bejaka varandras idéer, öva upp spontanitet och utveckla samspel och gemensamt skapande. De principer som får improviserad teater att fungera på scenen är också de principer som får kreativt samspel att fungera i verkliga världen. Övningar i improvisation utvecklar därför alla typer av mellanmänskliga situationer i en mer kreativ och samspelande riktning.

Vi har alla förutsättningar att vara kreativa, men att komma åt denna fantasi kan vara något vi behöver träna på. Förmågan att använda sig att fritt använda sig av sin fantasi kan man kalla spontanitet. Det som kan hindra spontaniteten är prestationen och rädslan för att uppfattas som konstig, avvikande eller tråkig. Om vi ges möjlighet att bejaka och rättfärdiga egna och andras spontana impulser uppstår möjlig­heten att skapa fantasins tredje väg. En situation eller berättelse som uppstår i samspelet mellan de som improviserar. Det som skapas gemensamt blir något nytt, en helt oplanerad mix av alla medspelares idéer. Detta är nyckeln till kreativt samspel!

Vad är kreativ pedagogik?
Kreativ pedagogik utgår för mig från Dramapedagogik och har influenser från handledningsarbete. Det kan vara lekar, gruppövningar, improvisation, värderingsövningar, statyövningar eller forumteater men också olika typer av samtalsmetoder såsom reflekterande team eller vattentrappa.

För att kreativa pedagogik ska fungera är det viktigt att det som görs är lagom ovanligt för den aktuella gruppen. Detta kan variera beroende på sammanhang, ibland kan ett rollspel upplevas som ”för ovanligt” medan det i ett annat sammanhang är just vad som behövs för att utmana gruppen till nytt lärande. Det är också viktigt att hitta metoder som fungerar inkluderande för alla i den aktuella gruppen.

Det som gör kreativ pedagogik effektivt och utvecklande är att det tar sin utgångspunkt i upplevelsen, känslan och den personliga erfarenheten. De kreativa metoderna blir en katalysator för utveckling, lärande och kommunikation. Upplevelserna skapar känslor och personligt engagemang  vilket gör att lärandet angeläget, meningsfullt och lustfyllt.

Kreativ pedagogik demokratiserar arbetet i grupper. Metoderna gör att människor pratar med varandra på nya sätt och med nya perspektiv. Det gör att många kommer till tals på många olika sätt och detta gynnar både ett inkluderande och ett utvecklande klimat i gruppen

Kreativt lärande = upplevelsebaserat lärande
Att arbeta med kreativa metoder är ett sätt att arbeta med upplevelsebaserat lärande, detta är ett holistiskt sätt att se på lärande som utvecklats av utbildningsteoretikern David Kolb. Enligt Kolbs modell sker lärande genom att vi (1) får egna erfarenheter genom olika upplevelser och därefter (2) reflekterar över det vi upplevt. Därefter kan pedagogen ge (3) tillgång till fakta och teori för att begreppsliggöra det som upplevts. Med denna nya kunskap kan vi sedan (4) pröva våra nya erfarenheter i praktiken. Detta ger upphov till nya upplevelser..

Kolb menar att en lärprocess behöver innehålla alla dessa delar för att bli holistisk. Att bara göra övningar utan reflektion leder inte till ett utvecklat lärande, inte heller att endast läsa en teoretisk text. Men om dessa kopplas samman och ges möjlighet att bidra till varandra så skapas meningsfullhet och angelägenhet i lärprocessen.

 

 

 

Kreativ pedagogik fungerar som katalysator för lärande. När vi får uppleva och känna skapas krokar som ny kunskap kan fästa i.

Mina tjänster

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.