Turné!


Normkritisk pedagogik

Releaseturné!

I slutet av mars 2019 släpptes den nya antologin Normkritisk pedagogik – perspektiv, utmaningar och möjligheter (red. Björkman & Bromseth) på Studentlitteratur förlag.

Under våren 2019 kommer det att hållas symposium och föreläsningar runt om i Sverige utifrån boken och den kommer även att under dessa tillfällen säljas till förlagspris. Vid dessa releasetillfällen så kommer författare från boken att medverka men även aktörer från den plats på vilken releasen hålls. Det kommer i samtliga fall att genomföras panelsamtal med utgångspunkt i bokens tema.

Turnéplan

23 april: Stockholm – Södertörns högskola

24 april: Sundsvall – Mittuniversitetet

16 maj: Linköping – Linköpings universitet

22 maj: Malmö – ABF-huset

29 maj: Örebro – Örebro universitet

Är du/ni intresserade av att ha release på er högskola / ert universitet eller i något annat forum? Hör av dig!

Om boken

Normkritisk pedagogik är ett begrepp som utvecklats i Sverige under 2000-talet. Begreppet har sina rötter i kritisk pedagogik, queerteori och intersektionella perspektiv och uppstod från början i en pedagogisk kontext som en reaktion mot det som beskrevs som en toleranspedagogisk inriktning på inkluderings- och värdegrundsarbetet i förskola och skola. Syftet är att utforska och ifrågasätta hur de normer och maktrelationer som skapar skillnad genom perspektiv och praktiker präglar lärandeinstitutioner och de som verkar inom dem.

Begreppet har fått stor spridning och utvecklats på olika sätt vilket har både positiva och problematiska aspekter. Normkritikens utbredning har bidragit till ett uppmärksammande och utvecklande av arbetet med mänskliga rättigheter på många olika samhällsarenor. Samtidigt har inlemmandet i en offentlig diskussion bidragit till en mainstreaming av begreppet vilket tömt det på viktigt kritiskt innehåll. Normkritik har även ibland kommit att uppfattas som en ny norm, en uppmaning att ’tänka rätt’ men utan att i grunden förändra.

I denna antologi diskuterar lärare, utbildare och forskare verksamma inom området hur begreppet har utvecklats teoretiskt och hur det används i pedagogisk praktik. Vilka erfarenheter har gjorts av de som försökt använda normkritiska perspektiv i undervisning och förändringsarbete genom åren? Texterna sätter åter fokus på normkritisk pedagogik. Antologins röster diskuterar detta på det perspektivskapande, problematiserande och hela tiden allt annat än perfekta och fullständiga sätt som det innebär att hela tiden försöka bli en normkritisk pedagog.

Antologin har fyra delar: Möten med teorin, möten med pedagoger, möten med barn/elever och möten med kollegium. De olika temana har skapats för ökad tillgänglighet och överblick, men de olika texterna talar för sig själva, utifrån sina specifika utblickar och fokusområden. Detta menar vi bidrar till att skapa en komplex och mer diversifierad bild av normkritisk pedagogik idag. Det finns både kopplingar och motsägelser mellan de olika delarna och det är bra,  det är något som ju är signifikant för den normkritiska pedagogikens prövande och omprövande av idéer.

Boken syfte är att diskutera, problematisera och utveckla idéerna om den normkritiska pedagogiken i Sverige men också ge olika inblickar och exempel från verksamma lärares arbete med att söka tillämpa denna pedagogiska ansats i praktiken.

Antologins målgrupp är främst studenter inom olika pedagogiska utbildningar men även personer som är intresserade att diskutera, fundera över och utveckla den normkritiska pedagogikens idéer och tillämpning.

 

 

Mina tjänster

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.