Fortbildning


Kritisk pedagogik

Under våren och hösten 2018 läser jag magisterkurs i interkulturell pedagogik på Södertörns högskola. Detta för att utveckla mitt maktkritiska perspektiv på pedagogik och lärande.

Kursen fokuserar ett fördjupat och kritisk tänkande kring hur kulturbundna föreställningar om bildning och utbildning, undervisning, fostran och lärande kan förstås ur pedagogiska och interkulturella perspektiv. I kursen lär vi oss om de centrala tanketraditioner som finns i ämnet pedagogik med interkulturell inriktning, såsom kritisk pedagogik, maktkritiska teorier och olika politiska perspektiv på utbildning i dagens samhälle.

Utbildningen fokuserar särskilt på uppkomsten av identitetskonstruktioner och ger träning i kritisk analys av hur exempelvis genus, klass, religion, etnicitet, funktionsnedsättning och ålder får konsekvenser för människors identitetsskapande, utveckling och lärande. Särskilt fokus ägnas åt postkolonial och feministisk teoribildning samt åt narrativ, diskursanalytisk, och kritisk metod.

Mitt fokus för magisteruppsatsen är en fenomenologisk studie av hur studenter/elever upplever ett inkluderande arbete i klassrummet, arbetet genom interkulturalitet (snarare än om och för detsamma). Hur är det från deras perspektiv? Min erfarenhet är att vi pedagoger ofta pratar om vad vi tror att det kan innebär och hur vi kan bidra till detta, men hur är det egentligen för dem som vi försöker skapa detta för? Detta vill jag ta reda på i mitt magisterarbete genom gruppintervjuer och en fenomenologisk vetenskaplig ansats.

Opponering sker i januari 2019.

Mina tjänster

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.