Fortbildning


Kritisk pedagogik

Under våren och hösten 2018 kommer jag att läsa en magisterkurs i interkulturell pedagogik för att på detta sätt fördjupa och utveckla mitt maktkritiska perspektiv på pedagogik och lärande. Kursen fokuserar ett fördjupat och kritisk tänkande kring hur kulturbundna föreställningar om bildning och utbildning, undervisning, fostran och lärande kan förstås ur pedagogiska och interkulturella perspektiv. I kursen lär vi oss om de centrala tanketraditioner som finns i ämnet pedagogik med interkulturell inriktning och hur dessa kan tillämpas i forskning och praktik. Utbildningen fokuserar särskilt på uppkomsten av identitetskonstruktioner och ger träning i kritisk analys av hur exempelvis genus, klass, religion, etnicitet, funktionsnedsättning och ålder får konsekvenser för människors identitetsskapande, utveckling och lärande. Särskilt fokus ägnas åt postkolonial och feministisk teoribildning samt åt narrativ, diskursanalytisk, och kritisk metod.

Mitt fokus för magisteruppsatsen kommer att vara hur studenter/elever upplever ett inkluderande arbete i klassrummet. Hur är det från deras perspektiv? Min erfarenhet är att vi pedagoger ofta pratar om vad vi tror att det kan innebär och hur vi kan bidra till detta, men hur är det egentligen för dem som vi försöker skapa detta för? Detta vill jag ta reda på i mitt magisterarbete.

Parallellt med arbetet inom Björkmans Pedagogiska arbetar jag fortsatt deltid som adjunkt i pedagogik på samma högskola, på Södertörns interkulturella förskolelärarprogram. Jag undervisar och är i vissa fall delkursansvarig bland annat på kurserna “Skolpolitik och politisk styrning”, “Barns sociala relationer och lärande”, “Förskoleläraruppdraget” och “Specialpedagogik”. Jag är även handledare under studenternas VFU och samt handleder dem i deras B-uppsatsskrivande. Det är ett otroligt roligt arbete.

Mina tjänster

Handledning

Stöd för dig som ska leda och förändra

Interaktiv utbildning

Inspirerande och interaktivt

Textproduktion

Metodmaterial och kortare texter

Ringa


0739 - 64 51 79


Ringa


0739 - 64 51 79

Copyright & Copy; 2015 Björkmans Pedagogiska.
Producerad av Mild Media.